Javna rasprava o Prijedlogu 3.Izmjena i dopuna PPUO Dragalić

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu 3. Izmjena i dopuna PPUO Dragalić (“Službeni glasnik” br. 02/05. 05/09, 2/17 – usklađenje sa Zakonom) u daljnjem tekstu: “Prijedlog plana”. Prijedlog plana za javnu raspravu, izrađen je od strane Zavoda za prostorno uređenje Brosko- posavske županije i sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela, obrazloženja te sažetka za javnost.