Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna PPUO Općine Dragalić