Statut

Statut Općine Dragalić

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Dragalić, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Dragalić, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Dragalić.

 • OPĆE ODREDBE
 • OBILJEŽJA OPĆINE DRAGALIĆ
 • JAVNA PRIZNANJA
 • NACIONALNE MANJINE
 • SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
 • SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
 • NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
 • TIJELA OPĆINE DRAGALIĆ
 • UPRAVNA TIJELA
 • JAVNE SLUŽBE
 • IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE DRAGALIĆ
 • AKTI OPĆINE
 • JAVNOST RADA
 • PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE