Naslovnica Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

U skladu sa člankom 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (Tekst značajan za EGP), (SL L 119, 4. 5. 2016.), (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) voditelj obrade /izvršitelj obrade imenuje službenika za zaštitu osobnih podataka.

Zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 39. Opće uredbe o zaštiti podataka:

  • informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka
  • praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti osobnih podataka i politike voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije
  • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.
  • suradnja s nadzornim tijelom
  • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Kontakt

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka

Sanja Matijević
Tel: 035 376 236
Fax: 035 376 237