Održana 7. sjednica Općinskog vijeća

7. sjednica OV

U petak 8. lipnja je održana 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Nakon usvajanja dopunjenog dnevnog reda, izvješće o izvršenju proračuna za 2017. godinu je obrazložio načelnik Zvonimir Karlik, koji je rekao kako je proračun ostvaren sa 77 % plana te iznosi 3.072.120,000 kn te rashodi u iznosu od 2.427,682,00 kn. Ostvaren je višak prihoda, koji s prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 1.509,340,00 kn, čini višak koji je prenesen iz 2017. u 2018. godinu u ukupnom iznosu od 2.153.786,00 kn. Izvješće je jednoglasno usvojeno kao i pripadajući programi uz izvršenje proračuna. Prijedlog Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Dragalić obrazložio je vanjski suradnik mr. Mijo Gašparović koji je rekao kako je država ponovo općinama vratila „vrući krumpir“ što je prema njemu trebalo biti davno riješeno jer tko bolje poznaje sve karakteristike zemljišta od poljoprivrednika koji tu žive. Gašparović je, među ostalim, rekao kako je Prijedlog programa raspolaganja bio na javnom uvidu od 23. svibnja do 7. lipnja. Maksimalna površina predviđena za zakup po jednom korisniku je 85 ha. Na raspolaganju je ukupno više od 1900 ha, ali za zakup je predviđeno 1.589 ha plus 242 ha površina za zakup zajedničkih pašnjaka, a koji su, kao i sve čestice koje se nalaze južno od državne ceste D4 u području k.o. Gorice i dijela k.o. Donji Bogićevci, u području ekološke mreže Natura 2000, a za koje je potrebno provesti postupak prihvatljivosti Programa za ekološku mrežu sukladno zakonskoj odredbi. Prijedlog je jednoglasno usvojen. Prijedlog Statuta općine Dragalić obrazložila je predsjednica Odbora za statut i poslovnik Brankica Franješević koja je rekla da je izvorni statut donesen 2009. godine te je zbog zakonskih usklađenja mijenjan pet puta i dodala kako je stupanjem na snagu novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi potrebno Statut uskladiti s tim zakonom te pojasnila što Statut regulira. Kako nije bilo zainteresiranih za raspravu statut je jednoglasno usvojen kao i prijedlog odluke o besplatnoj dodjeli udžbenika za učenike od 1.-4. razreda OŠ u školskoj godini 2018./2019. godini. Vijećnici su dali načelniku suglasnost za provedbu zamolbe za financijsku pomoć za operaciju jedne studentice. Na prijedlog vijećnika Rade Bosanca da se povećaju naknade vijećnicima i članovima radnih tijela razvila se rasprava te je načelnik Karlik predložio da se naknade vijećnicima koje nisu mijenjane od 2001. godine povećaju sa 100 na 200 kn i isplaćuju od 1. siječnja 2019. godine mjesečno, a naknade radnih tijela sa 50 kn na 100 kn po sjednici, njegov prijedlog je usvojen većinom glasova. Na pitanje HDZ-ovog vijećnika Darka Marjanovića o terminu tretiranja komaraca, načelnik je potvrdio da će to biti učinjeno 14. lipnja na području Gorica i Donjih Bogićevaca. Nije usvojen prijedlog Rade Bosanca da se u sklopu općine formira komunalni pogon jer bi to bilo preveliko opterećenje za proračun te bi se u tu svrhu morala podići komunalna naknada, što bi bilo preveliko opterećenje za građane. Predsjednik vijeća Mario Brađašević je potom zaključio sjednicu.

Tekst i foto: Radio Bljesak