Održana 8. sjednica Općinskog vijeća

8. sjednica OV

Jučer je u prostorijama Općinske vijećnice održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Sjednici je nazočilo svih 11 vijećnika. Na samom početku jednoglasno su usvojeni zapisnici sa 6. i 7. sjednice kao i dnevni red tekuće sjednice. Pod prvom točkom dnevnog reda našao se prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Gradnja zgrade javno društvene namjene-dječji vrtić“. Kako je obrazložio načelnik Zvonimir Karlik, ovu odluku je potrebno donijeti zbog planiranja prijave na natječaj projekta, u naselju Dragalić, u svrhu ishođenja bespovratne financijske potpore za realizaciju projekta te se njome daje suglasnost investitoru – Općini Dragalić za provedbu projekta. Na pitanje vijećnice Vesne Peterlik, gdje će biti točna lokacija dječjeg vrtića, načelnik je odgovorio da će to biti na području dječjeg igrališta, na Općinskoj čestici, od telefonske centrale prema istoku.

Ova točka je jednoglasno usvojena te se u nastavku sjednice raspravljalo o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dragalić. Kako je obrazložila predsjednica Odbora za Statut i Poslovnik Brankica Franješević – stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i donošenjem novog Statuta, potrebno je uskladiti i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Dragalić s istima. Radi usklađenja naziva radnih tijela potrebno je izmjeniti nazive istih u Poslovniku. Tako bi se u članku 4. stavak 1. riječi „Mandatno povjerenstvo“ zamjenilo s riječima „Mandatna komisija“ ili u stavku 2. riječ „Odbora“ zamjenilo s riječi „Komisija“ itd. Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda te je ona također jednoglasno usvojena. Potom se prešlo na točku 3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi. Naime kako je objasnio načelnik Karlik – donošenjem Proračuna za 2018. g. donijet je i Program socijalne skrbi u kojemu su za pomoć obiteljima i kućanstvima i socijalno ugroženim građanima planirani iznosi za troškove stanovanja 22.000,00 kn, za jednokratne novčane pomoći 21.000,00kn, pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 40.000,00 kn, a za financiranje prehrane u školskoj kuhinji 12.000,00 kn. U članku 7. stavak 3 . Odluke o socijalnoj skrbi odobravana je naknada za troškove stanovanja do iznosa 3% visine sredstava za zajamčenu minimalnu naknadu utvrđenih prema članku 30. zakona o socijalnoj skrbi, a sada se predlaže povećanje do iznosa 7%. U članku 19. navedene Odluke maksimalni iznos koji je bio određen za jednokratnu novčanu pomoć iznosio je 500 kn, a sada se predlaže povećanje na 1000kn s obzirom da se ista odobrava samo jednom godišnje. Također naveden je uvjet prihoda koji prosječno mjesečno po članu obitelji ne smije prijeći 100% osnovice na temelju koje se utvrđuje visina zajamčene minimalne naknade te se sada predlaže povećanje na 130%, a za samca 150 % navedene osnovice. S obzirom na planirana proračunska sredstva za program socijalne skrbi neophodno je bilo izmijeniti postojeću Odluku o socijalnoj skrbi. Kao i prethodne dvije točke i ova je jednoglasno usvojena. U nastavku sjednice bilo je riječi o prijedlogu pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Dragalić. Razlozi za donošenje novog pravilnika su u tome da je postojeću odluku o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija te kriterije za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija potrebno ažurirati i osuvremeniti te pružiti potpore poticanja za daljnje školovanje studenata koji su tijekom dosadašnjeg školovanja ostvarili kvalitetne rezultate. Načelnik Karlik pojasnio je o kojim se uvjetima za dodjelu stipendija, načinu i postupku dodjele te kriterijima radi, a to su : uspjeh, godina studija, mjesečni prihod po članu kućanstva te ostali socijalni uvjeti. Općina Dragalić stipendira pet studenata u iznosu od 500,00 kn mjesečno. Ova odluka je jednoglasno usvojena te se prešlo na točku 5. Pitanja i prijedlozi. Vijećnik Rade Bosanac dotakao se projekata koje općina realizira pa je načelnik Karlik detaljno obrazložio na čemu sve to Općina Dragalić trenutno radi.

TONSKI ZAPIS

Tekst i foto: Radio Bljesak