Promjena podataka na poreznoj kartici (Obrazac PK)

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. siječnja 2024. godine donijela
Odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema
stupnju razvijenosti, a koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim
novinama  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_01_3_60.html

Novom Odlukom Općina Dragalić je sada u I. skupini jedinica lokalne samouprave
koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih
jedinica lokalne samouprave.

Sukladno navedenom potrebno je promijeniti podatke na poreznim karticama (Obrazac PK).Popunjen i vlastoručno potpisan Obrazac dostaviti u Poreznu upravu, Porezno mjesto Okučani, Trg dr. F. Tuđmana 1.

Zahtjev za izdavanjem PK (Obrazac PK)