Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (objavljeno u „NN“ br. 3/24)

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. siječnja 2024. godine donijela
Odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema
stupnju razvijenosti, a koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim
novinama  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_01_3_60.html

Novom Odlukom Općina Dragalić je sada u I. skupini jedinica lokalne samouprave
koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih
jedinica lokalne samouprave.