OBAVIJEST – o javnom natječaju za financiranje programa/projekata udruga u 2021.g.

Na temelju Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 1/16), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DRAGALIĆ objavljuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Dragalić u 2021. godini. Javni natječaj traje od 10. veljače 2021. do zaključno 12. ožujka 2021. godine. Rok za podnošenje prijava je 12. ožujka 2021. do 13:00 sati.