OBAVIJEST – o javnom natječaju za financiranje programa/projekata udruga u 2020.g.

Na temelju Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 1/16), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DRAGALIĆ objavljuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Dragalić u 2020. godini. Javni natječaj traje od 12. veljače 2020. do zaključno 13. ožujka 2020. godine. Rok za podnošenje prijava je 13. ožujka 2020. do 14:00 sati.

Na temelju Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 1/16), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DRAGALIĆ objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa/projekata udruga
iz Proračuna Općine Dragalić u 2020. godini

I
Općinski načelnik Općine Dragalić raspisuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Dragalić u 2020. godini, a u skladu sa planiranim sredstvima za financiranje udruga u Proračunu Općine Dragalić za 2020. godinu.

II
Javni natječaj se raspisuje za područja i u iznosima kako slijedi:
A) Javne potrebe u sportu – planirani iznos 35.000,00 kn
B) Javne potrebe u kulturi – planirani iznos 40.000,00 kn
C) Građanske udruge i udruge proizašle iz Domovinskog rata – planirani iznos 30.000,00 kn
D) Udruge u području zdravstvene skrbi i skrbi za obitelj i djecu – planirani iznos 25.000,00 kn

III
Korisnici financiranja su udruge sa sjedištem u Općini Dragalić i to one upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući Registar i u Registar neprofitnih organizacija, koje su se svojim Statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.
Udruge koje su registrirane izvan područja Općine Dragalić financirat će se u smanjenom obliku samo ako se njihovim programima i projektima potiče suradnja s udrugama Općine Dragalić, odnosno ako su njihovi programi i projekti dio lokalne odnosno područne (regionalne) i međunarodne suradnje s udrugama s područja Općine Dragalić, te ako su članovi udruge ujedno i korisnici programa/projekta stanovnici Općine Dragalić.
Korisnici financiranja moraju uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine Dragalić, u suprotnom će prijava novog programa/projekta biti odbijena.
Korisnici financiranja moraju uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza (koji imaju zaposlene), te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje se ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo određeno člankom 48., stavkom 2., alinejama c) i d), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” 26/15).

IV
Uz prijavu se prilaže sljedeća dokumentacija:
· uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog natječaja (kod potpisivanja Ugovora),
· potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga ne starija od 30 dana (kod potpisivanja Ugovora)
· financijski izvještaj udruge – izvještaj o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje (obveznici dvojnog knjigovodstva), odnosno Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima (obveznici jednostavnog knjigovodstva) za prethodnu godinu,
· izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za ugovore iz prethodne proračunske godine,
· proračun programa/projekta
· izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

V
Javni natječaj traje od 12. veljače 2020. do zaključno 13. ožujka 2020. godine.
Rok za podnošenje prijava je 13. ožujka 2020. do 14:00 sati.
Prijave s propisanom dokumentacijom podnose se Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja u zatvorenoj omotnici, s naznakom “Ne otvaraj – Za javni natječaj za financiranje udruga” preporučeno na adresu OPĆINA DRAGALIĆ, TRG SV. I. KRSTITELJA 2, DRAGALIĆ ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić.

VI
Tekst javnog natječaja s cjelokupnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnoj stranici Općine Dragalić i oglasnoj ploči Općine Dragalić.

VII
Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavljuje se na internetskim stranicama Općine Dragalić i oglasnoj ploči Općine Dragalić.

VIII
Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općinski načelnik će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 8 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava.

KLASA: 402-08/20-01/02
URBROJ: 2178/27-20-1
Dragalić, 12.02.2020.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonimir Karlik

  • KLIKNITE NA SLIJEDEĆE POVEZNICE DA BI PROČITALI I SKUNULI SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU:

OBRAZAC PRIJAVE

POPIS PRILOGA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU

OBRAZAC PRORAČUNA ZA 2020. GODINU.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

NACRT UGOVORA ZA 2020. GODINU

UPUTE ZA PRIJAVITELJE