Održana 11. sjednica Općinskog vijeća

11. sjednica

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Dragalić u tekućoj godini, koja je održana u petak 28. prosinca, jednoglasno je usvojen prijedlog rebalansa proračuna za 2018. godinu koji sad u prihodovnoj strani iznosi 4.879.050,00 Kn, a u rashodovnoj 7.031.713,23 Kn. Razlika između prihoda i rashoda poravnat će se prenijetim viškom od 2.152.663,23 Kn iz prethodnog razdoblja. Jednoglasno su bez rasprave usvojeni i pripadajući programi uz izmjene i dopune proračuna. Također je jednoglasno usvojen prijedlog proračuna za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu i pripadajućim programima.

Proračun za 2019. je planiran u ukupnom iznosu od 11.018.550,00 Kn, a na rashodovnoj strani u iznosu od 12.053.550,00 kn. Razlika između rashoda i prihoda pokrit će se viškom iz prethodnog razdoblja u iznosu od 1.035.000,00 Kn. Na kraju sjednice jednoglasno su usvojeni prijedlozi odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću te prijedlog o stjecaju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Odlagalište d.o.o.