Savjet mladih – javni poziv

Savjet mladih

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Dragalić (“Službeni glasnik”  broj 4/08) i Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika KLASA: 023-01/18-01/15, URBROJ: 2178/27-18-2 od 29.10.2018. godine, Općinsko vijeće Općine Dragalić, objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Dragalić.

Savjet mladih Općine Dragalić savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Dragalić koje se osniva sa ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih.

Savjet mladih Općine Dragalić ima pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju na razdoblje od tri godine.

Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Dragalić mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Dragalić koji u trenutku podnošenja kandidature imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Cjelokupni tekst Javnog poziva, te obrasce za prijavu kandidata možete preuzeti na sljedećim poveznicama: