Obavijest stanovnicima o provedbi agrotehničkih mjera na poljoprivrednom zemljištu

Zakorovljeno zemljište
Zakorovljeno zemljište

Obavještavaju se stanovnici s područja općine Dragalić da je Općinsko vijeće donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina («Službeni glasnik» broj 6/10 i 6/13).

Predmetnom Odlukom propisane su agrotehničke mjere kao i mjere za unapređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, nadzor i kaznene odredbe.

Ovim putem pozivamo sve vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta da održavaju poljoprivredno zemljište na način da:

 • redovito kose travu
 • krče višegodišnje raslinje
 • održavaju obradivim i uređuju poljoprivredne površine, međe, živice i poljske putove, uklanjaju sav korov, a napose ambroziju
 • sprječavaju zatravljivanje i obrastanje poljoprivrednog zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem
 • održavaju živice i međe i redovito ih obrezuju na način da spriječe njihovo širenje na susjedno zemljište i putove te da nezasjenjuju susjedne površine prerastanjem
 • održavaju poljske putove radi neometanog prolaza.

Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada pravne i fizičke osobe obvezne su pridržavati se mjera zaštite od požara navedenih u članku 4. Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada na otvorenom prostoru («Službeni glasnik» broj 6/13), a to su:

 • prije početka spaljivanja površina na kojoj se obavlja spaljivanje izolira se od ostalih površina
 • vremenske prilike pogodne za spaljivanje, bez vjetra, a za vrijeme spaljivanja izvršitelj je dužan osigurati stalno prisustvo punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara, te sredstva za gašenje (metlanice, lopate, voda…)
 • spaljivanje se ne smije obavljati na udaljenosti manjoj od 100 metara od stogova slame i sijena te gospodarskih i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i dr. zapaljivi materijal, od stambenih objekata i prometnica
 • spaljivanje se ne smije obavljati u trasama elektroenergetskih vodova
 • spaljivanje se ne smije obavljati na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šumskih površina
 • spaljivanje poljoprivrednog i drugog otpada na površinama većim od 1 ha, obavezno se prijavljuju DVD-u Dragalić.

Nakon 1. lipnja pa do 31. listopada tekuće godine strogo je zabranjeno uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada.

Nadzor nad provedbom Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina provodi poljoprivredni inspektor i komunalni redar.

Za nepridržavanje odredbi propisane su kazne Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Zakonom o zaštiti od požara.