Natječaj za radno mjesto upravitelja LAG “Zapadna Slavonija”

LAG Zapadna Slavonija
LAG Zapadna Slavonija

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG) „ZAPADNA SLAVONIJA“ raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto upravitelja/ice Lokalne akcijske grupe „Zapadna Slavonija“ –
1 izvršitelj/ica
Radni odnos za mjesto upravitelja/ice LAG-a „Zapadna Slavonija“ zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Stručni uvjeti:
– završena viša ili visoka škola ili završena stručna edukacija o ruralnom razvoju u obrazovnoj instituciji
– minimalno 2 godine radnog iskustva iz područja izrade strateško-planske dokumentacije i/ili vođenja razvojnih projekata unutar IPA programa
– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
– napredno poznavanje rada na računalu

Ostali uvjeti:
– razvijene organizacijske sposobnosti
– razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine
– sposobnost samostalnog i timskog rada
– komunikativnost, motiviranost i predanost radu
– vozačka dozvola „B“ kategorije
– poželjno poznavanje računovodstva neprofitnih organizacija
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Natječaj provodi Upravni odbor LAG-a „Zapadna Slavonija“. Upravni odbor LAG-a utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.

Opis radnog mjesta:
– ispunjavanje obveza LAG-a propisanih zakonskom regulativom,
– obavljanje stručno administrativnih poslova LAG-a,
– predlaganje prijedloga programa i planova rada LAG-a,
– iznalaženje mogućnosti za ostvarenje ciljeva definiranih Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a „Zapadna Slavonija“ te osmišljavanje projekata LAG-a
– pravovremeno informiranje potencijalnih prijavitelja o svim mjerama ruralnog razvoja za davanje potpora za financiranje projekata,
– sudjelovanje u pružanju savjetodavne i tehničke pomoći u izradi i prijavi projektne dokumentacije kao i kvalitetnoj provedbi istih
– briga o organizaciji edukacija, seminara i radionica o izradi prijedloga projekata i o korištenju mogućih izvora financiranja,
– prikupljanje projektnih ideja, ažuriranje baze projektnih ideja,
– briga za aktivno uključivanje lokalne zajednice, a posebno marginaliziranih i društveno ugroženih skupina u provedbu ciljeva i mjera definiranih Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a „Zapadna Slavonija“

Prijava mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:
– zamolba
– životopis (vlastoručno potpisan)
– dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome ili uvjerenja o završenom studiju/stručnoj edukaciji
– preslik radne knjižice
– preslik uvjerenja/potvrde o završenim programima izobrazbe (ako je kandidat završio program izobrazbe)
– preslik domovnice
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– reference i preporuke

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave javnog natječaja, odnosno do 12. veljače 2013. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za razvoj grada, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška s naznakom „Prijava na natječaj za upravitelja LAG-a Zapadna Slavonija –NE OTVARATI“.

Zakašnjele i nepotpune prijave, te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja biti će pozvani na pismeno testiranje sukladno opisu radnog mjesta. Kandidati koji zadovolje na pismenom testiranju biti će pozvani na individualni razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina, te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Natječaj za zapošljavanje upravitelja LAG-a „Zapadna Slavonija“ biti će objavljen na web stranici LAG-a „Zapadna Slavonija“, te službenim web stranicama grada Nova Gradiška i općina Cernik, Dragalić, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje.

Upravni odbor
LAG-a „Zapadna Slavonija