Javni natječaj

Ilustracija

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i Odluke Općinskog načelnika Općine Dragalić o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić, Klasa: 320-02/12-01/06, Urbroj: 2178/27-12-1 od 26.03.2012. godine, Jedinstveni upravni odjel objavljuje
J A V N I  N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić
Predmet natječaja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Dragalić u k.o. Medari,
k.o. Poljane i k.o. Gorice, klikni ovdje