Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Sveučilište u Zagrebu

Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija Općine Dragalić,
Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Dragalić raspisuje

N A T J E Č A J
o dodjeli studentskih stipendija Općine Dragalić za akad. god. 2011./2012.

1. Općina Dragalić dodjelit će četiri (4) studentske stipendije.
 
2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:
– redoviti studenti koji nisu stariji od 27. godina života,
– državljani RH s prebivalištem na području Općine Dragalić.

3. Stipendija Općine Dragalić dodjeljuje se za 10 mjeseci, računajući od 01.10.2011. do 31.07.2012.
Iznos stipendije je za studente iznosi 500,00 kn mjesečno.

4. Za studentske stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju kriterij materijalnog statusa i općeg uspjeha i to:
– studenti prve godine studija čiji prosjek ocjena u zadnjem razredu srednje škole nije manji od 3,90
– studenti viših godina studija čiji prosjek prethodne godine ili svih godina studija nije manji od 3,00
– studenti koji su primili nagrade sveučilišta, veleučilišta ili fakulteta
– studenti iz obitelji čiji prosječni mjesečni prihod po članu ne prelazi iznos od 1.500,00 kn,
– studenti bez jednog ili oba roditelja,
– studenti iz obitelji s troje ili više djece koja se školuju ili uzdržavaju
– studenti čiji su roditelji ili staratelji sudjelovali u Domovinskom ratu
– studenti s tjelesnim oštećenjima ili oboljenjima.

5. Molbe za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja osobno ili na adresu: Općina Dragalić, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Trg sv.I.Krstitelja 2, 35428 Dragalić.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči, Radio Bljesku i web stranici općine Dragalić: www dragalic.hr
6. Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti prijavu (koja se podiže u Jedinstvenom upravnom  odjelu) te slijedeće dokumente:
     – potvrdu o upisu u akademsku godinu 2011/2012
     – studenti prve godine studija preslik svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole
     – studenti viših godina studija ovjereni prijepis ocjena prethodne godine ili prijepis svih ocjena postignutih tijekom studija
     – dokaz o nagradama sveučilišta, veleučilišta ili fakulteta
     – izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (podiže se u Jedinstvenom upravnom odjelu)
     – potvrde o svim prihodima članova zajedničkog domaćinstva (prosječni mjesečni prihod u posljednja tri mjeseca) dokaz mogu biti i liste od plaće ili mirovine kao i ostali dokumenti o primljenoj naknadi, dječjem doplatku ili pomoći Centra za socijalnu skrb, za nezaposlene: potvrda Zavoda za zapošljanje.
     – dokaz o drugim socijalnim prilikama u obitelji (obitelj samohranog roditelja, bez roditelja, obitelj s troje ili više malodobne djece, učenika, studenata ili nezaposlenih osoba do 26. godina)
     – potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu roditelja- staratelja izdanu od nadležnog Ureda za obranu,
     – potvrdu o izmirenim dospjelim obvezama prema Općini Dragalić (podiže se u Jedinstvenom upravnom odjelu )
     – dokaz o tjelesnom oštećenju ili oboljenju
     – domovnicu
     – preslik osobne iskaznice.

7. Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi godinu za koju se stipendira.

8. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Dragalić objavit će se na oglasnoj ploči Općine Dragalić i putem obavijesti kandidatima. Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu u roku od 8 dana od dana objave liste.
 
9. Stipendisti koji zaključe ugovor s Općinom Dragalić, a naknadno ostvare pravo na drugu stipendiju obvezni su vratiti Općini Dragalić iznos primljenih stipendija, u tom slučaju prvi slijedeći kandidat na listi kandidata koji nije ostvario pravo na stipendiju zaključiti će ugovor o stipendiranju s Općinom Dragalić.
   
10. Nakon završetka natječaja priloženi dokumenti neće se vraćati kandidatima.
 
11. Potrebne obavijesti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dragalić, tel. 376 236.

U Dragaliću, 22.11.2011.                POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA

Prijava za dodjelu stipendija i izjava o broju članova zajedničkog obiteljskog domaćinstva nalazi se na ovom linku, klikni ovdje…