Obavijest o javnom natječaju za financiranje programa/projekata udruga u 2022.g.

Na temelju Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 1/16),
a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15),
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DRAGALIĆ objavljuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata
udruga iz Proračuna Općine Dragalić u 2022. godini. Javni natječaj traje od 3. veljače 2022. do zaključno 5. ožujka 2022. godine. Rok za podnošenje prijava je 05. ožujka 2022. do 12:00 sati.