Odluka o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom

“Zeleni otok”

Na temelju članka 64., stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 31., stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 61/14), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine Dragalić, dana 26.07.2017. godine donosi ODLUKU kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom općine Dragalić za razdoblje od 2017-2022. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću